เด็กที่เรียนแบบมอนเตสซอรี่จะมีทักษะอะไรพิเศษ?
เด็กที่เรียนแบบมอนเตสซอรี่ มักมีทักษะพิเศษที่โดดเด่นกว่าเด็กทั่วไป ทักษะเหล่านี้ส่งผลดีต่อการเรียนรู้ พฤติกรรม และความสัมพันธ์ในอนาคต ทักษะพิเศษของเด็กมอนเตสซอรี่:
 1. ทักษะการช่วยเหลือตนเอง: เด็กๆ เรียนรู้การดูแลตัวเอง แต่งตัว กินอาหาร เก็บของ ทำความสะอาด พัฒนารู้สึกเป็นอิสระ มั่นใจในตนเอง
 2. ทักษะการคิดวิเคราะห์: เด็กๆ ฝึกการแก้ปัญหา ตัดสินใจ คิดวิเคราะห์ ผ่านกิจกรรมต่างๆ
 3. ทักษะการสื่อสาร: เด็กๆ ฝึกการพูด ฟัง แสดงความคิดเห็น สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ทักษะการทำงาน: เด็กๆ ฝึกการทำงานอย่างมีสมาธิ อดทน รับผิดชอบ จัดการเวลา
 5. ทักษะการคิดสร้างสรรค์: เด็กๆ ฝึกจินตนาการ คิดนอกกรอบ ผ่านกิจกรรมศิลปะ ดนตรี
 6. ทักษะการเข้าสังคม: เด็กๆ ฝึกการอยู่ร่วมกัน แบ่งปัน ช่วยเหลือ ร่วมมือกับผู้อื่น
 7. ทักษะการอ่านและเขียน: เด็กๆ เรียนรู้การอ่าน เขียน เร็วกว่าเด็กทั่วไป
 8. ทักษะคณิตศาสตร์: เด็กๆ เรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านการเล่น ฝึกการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา
 9. ทักษะการสังเกต: เด็กๆ ฝึกการสังเกต จดจำ รายละเอียด เรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว
 10. ทักษะการเคลื่อนไหว: เด็กๆ ฝึกการประสานงาน พัฒนากล้ามเนื้อ ผ่านกิจกรรมต่างๆ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะพิเศษ:
 • คุณภาพของโรงเรียนและครู
 • สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวย
 • การสนับสนุนจากผู้ปกครอง
Kidsmartbrain มุ่งมั่นส่งเสริมพัฒนาการเด็กแบบองค์รวม สนับสนุนการเรียนแบบมอนเตสซอรี่ ช่องทางการติดต่อ:
 • Line: @kidsmartbrain
 • Facebook: https://www.facebook.com/kidsmartbrain
ให้ Kidsmartbrain ช่วยคุณปลดล็อกศักยภาพของลูกน้อย #เด็กมอนเตสซอรี่ #ทักษะพิเศษ #พัฒนาการเด็ก #Kidsmartbrain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *